Vaartweg 81A, 8243PD, Lelystad
088-1000900
info@easy-services.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Easy Services

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:

(I) Onder “Diensten” wordt verstaan: alle vormen van advisering (o.a. organisatie-,  automatisering- en management adviezen), assistentie bij ontwikkeling en/of onderhoud van programmatuur en/of apparatuur, systeembeheer, facilities management, onderhoud, interim-management, opstellen van systeemontwerpen,  etc.

(II) Onder “Hardware” wordt verstaan: alle computerapparatuur, in de meest ruime zin van het woord.

(III) Onder “Onvolkomenheden” wordt verstaan: alle in de Software en Hardware voorkomende tekortkomingen en afwijkingen van de Specificaties, één en ander voor zover deze fouten en afwijkingen naar het redelijke oordeel van Easy Services substantieel zijn.

(IV) Onder “Software” wordt verstaan: iedere vorm van computerprogrammatuur, met inbegrip van programmatuur die in apparatuur is ingebouwd (operating software, firmware, etc.), alle door of namens Easy Services vervaardigde ontwerp-materialen en alle nieuwe versies, nieuwe releases, uitbreidingen, wijzigingen en verbeteringen daarvan respectievelijk daarin.

(V) Onder “Specificaties” wordt verstaan : alle in de Documentatie en/of een ander door Easy Services opgesteld of geaccordeerd document vervatte technische en functionele eigenschappen van de Software en/of  Hardware.

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Easy Services en/of één van haar dochter- of groepsmaatschappijen(verder aan te duiden als: “Easy Services”).

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN            

Easy Services is slechts gebonden wanneer zij een aanbod of opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Easy Services is bovendien slechts gevonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel verbinden Easy Services niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. PRIJZEN EN TARIEVEN

Door Easy Services opgegeven of met Easy Services overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve ondermeer exclusief eventuele in- of uitvoerrechten en gelden bij levering af magazijn. Zij zijn voorts exclusief de kosten van verzending, verzekering, en installatie.

 Indien Easy Services verzending, verzekering en/of installatie van zaken op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij uitsluitend gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Diensten worden gefactureerd tegen een vaste prijs of op basis van bestede uren.

In het laatste geval luiden de tarieven exclusief reiskosten en worden alle eventuele overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

Door Easy Services opgegeven of met Easy Services overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op lonen en kostprijzen op het moment van de aanbieding of aanvaarding van een opdracht door Easy Services. De door de Easy Services geoffreerde prijzen gelden voor een periode van vijftien (15) werkdagen. De voor diensten opgegeven en overeengekomen prijzen kunnen te allen tijde worden aangepast, doch in ieder geval tenminste eenmaal per jaar.

4. BETALING EN ZEKERHEID

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na  factuurdatum, in Nederlandse valuta. Easy Services heeft echter te allen tijde recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Easy Services op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Easy Services per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een vertragingsrente verschuldigd ten hoogte van het dan geldende promessedisconto van De Nederlandse Bank, vermeerderd met 3%. Indien incassomaatregelen zijn voorbereid en/of getroffen is de Opdrachtgever bovendien incassokosten van 15 % verschuldigd van het openstaande bedrag inclusief rente.

5. LEVERTIJD EN LEVERING

De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Easy Services beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Easy Services is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Easy Services is gesteld.

Door Easy Services te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij het magazijn van Easy Services of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien de Opdrachtgever de zaken niet op het overeengekomen tijdstip kan of wenst te ontvangen en de zaken daarom het magazijn van Easy Services niet op de geplande datum verlaten, dan gelden de zaken geleverd op het moment dat zij het magazijn van Easy Services zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de Opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan.

Easy Services zal zich inspannen om altijd tijdig te leveren. Tenzij anders is overeengekomen gelden de door Easy Services overeengekomen levertijden echter bij benadering en deze worden in iedere geval verlengd met de overschrijding van de levertermijn(en) door toeleveranciers. Overschrijding van levertijden geeft de Opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Easy Services de te leveren zaken niet binnen een door de Opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijving aangezegde redelijke termijn de zaken, dan wel een redelijk alternatief, alsnog geleverd heeft.

Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht, waaronder nadrukkelijk is begrepen vertraging in de levering door toeleveranciers van Easy Services. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Easy Services redelijkerwijze verwacht kan worden.

6. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Het risico voor de door Easy Services te leveren zaken is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden.

Verpakking, verzending en verzekering van de te leveren zaken geschiedt te allen tijde, derhalve ook in het geval zoals bedoeld in artikel 3.2, voor risico van de Opdrachtgever.

Alle door Easy Services geleverde Hardware alsmede alle dragers van Software blijven eigendom van Easy Services tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Easy Services in verband met de onderliggende overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De Opdrachtgever zal zich terzake niet op enig retentierecht beroepen.

De auteursrechten en alle (overige) industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in het verband met geleverde Software, Documentatie en verleende Diensten blijven bij Easy Services of derderechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de Opdrachtgever over. Waar in deze voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord, kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van eigendom of intellectuele en/of industriële eigendomsrechten is beoogd.

7. OVERMACHT

Easy Services is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekkingen aan Easy Services van bij derden bestelde onderdelen, zaken of Diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de Hardware van Easy Services.

In geval van overmacht aan de zijde van Easy Services worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan één maand zijn zowel Easy Services als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Easy Services is aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden directe schade als die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Easy Services. Iedere andere aansprakelijkheid – die voor gevolgschade (waaronder ondermeer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: geleden verlies, gederfde winst, verlies of beschadiging van gegevens) daaronder begrepen – is uitgesloten.

In alle gevallen waarin Easy Services gehouden is tot vergoeding van schade (lid 1 daaronder begrepen) zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste van de navolgende bedragen: 

(I) 50 % van de factuurwaarde van dat deel van de geleverde zaken dat de schade heeft veroorzaakt;

(II) In geval van duurovereenkomst of door de Diensten veroorzaakte schade: 50 % van de vergoeding die door Easy Services aan de Opdrachtgever in de periode van drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit is gefactureerd voor zaken of diensten die de schade hebben veroorzaakt; 

(III) Indien de schade gedekt is door een verzekering van Easy Services, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd;  met dien verstande dat de uit (I) en (II) voortvloeiende bedragen worden vergoed tot een maximum van (I) en (II) tezamen van € 1.000.000,–                                                                 .

Onverminderd al het bovenstaande is Easy Services in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ontbreken van back-up kopie van de dag onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Iedere vordering jegens Easy Services, behalve die welke door Easy Services is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Dit geldt niet voor vorderingen in verband met zichtbare of anderszins kenbare gebreken die kennelijk samenhangen met het transport. Dergelijke vorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk de dag na aflevering schriftelijk aan Easy Services worden gemeld.

Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of Diensten door leveranciers of onderaannemers van Easy Services aan Easy Services kunnen worden tegengeworpen, zullen door Easy Services ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

De werknemers van Easy Services of door Easy Services voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontleven verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

De Opdrachtgever zal Easy Services, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met de uitvoering door Easy Services van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan welke de Opdrachtgever toekomen jegens Easy Services.

9. GARANTIE EN ONDERHOUD

Easy Services garandeert dat de Software en de Hardware in essentie in overeenstemming met Specificaties functioneren en dat Diensten zorgvuldig, deskundig en in overeenstemming met de normen en eisen van de automatiseringspraktijk zullen worden verleend.

Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn 3 (drie) maanden na levering van zaken dan wel – indien een acceptatietest is overeengekomen – na het slagen van de acceptatietest.

Indien is overeengekomen dat Easy Services zaken zal onderhouden dan vangt dit onderhoud aan onmiddellijk na het einde van de garantieperiode.

Indien is overeengekomen dat Easy Services Software zal onderhouden dan zal dit onderhoud uitsluitend de laatste aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en – in geval van standaardsoftware – de daaraan onmiddellijk voorafgaande versie of release betreffen. Andere versies en releases zullen niet (meer) worden onderhouden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de Software en/of de Hardware gedurende de looptijd van de garantie of de onderhoudsovereenkomst naar het oordeel van de Opdrachtgever Onvolkomenheden bevatten dan dient de Opdrachtgever dit onverwijld – doch uiterlijk 7 (zeven) dagen na het blijken van de Onvolkomenheden – schriftelijk aan Easy Services mede te delen.

Indien Easy Services na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling Onvolkomenheden constateert dan zal, indien is overeengekomen dat Easy Services Onvolkomenheden zal herstellen door middel van het ter beschikking stellen van nieuwe versies en nieuwe releases van de Software, zich inspannen om die onvolkomenheden te herstellen in de eerstvolgende nieuwe versie of releases, tenzij dit redelijkerwijs niet meer mogelijk is, in welk geval Easy Services zich zal inspannen om de betreffende Onvolkomenheden te herstellen in de daaropvolgende nieuwe versie of release, indien is overeengekomen dat Easy Services zal herstellen anders dan door middel van het ter beschikking stellen van nieuwe versies of releases dan zal Easy Services zich inspannen om de Onvolkomenheden, met inachtneming van de overeengekomen reactietijden, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Onverminderd de bepalingen van het volgende lid zullen werkzaamheden die zijn uitgevoerd op grond van door Easy Services erkende garantie aanspraken kosteloos worden verricht.

Indien voor, tijdens, of na het door Easy Services verrichten van herstelwerkzaamheden blijkt dat Onvolkomenheden samenhangen met omstandigheden die niet voor rekening en risico van Easy Services komen, zullen de door Easy Services te verrichten of inmiddels verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. Deze werkzaamheden zijn dus niet begrepen onder de garantie noch onder de onderhoudsvergoeding. Onder omstandigheden die niet voor rekening en risico van Easy Services komen zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend de navolgende feiten begrepen: 

  • De door Easy Services gegeven aanwijzingen voor gebruik zijn niet exact opgevolgd;     
  • De Software en/of Hardware is onoordeelkundig en/of niet in overeenstemming met de Specificaties en/of Documentatie gebruikt; 
  • De Opdrachtgever zelf of niet door Easy Services ingeschakelde derden hebben zonder toestemming van Easy Services aan de Software en/of Hardware werkzaamheden (onderhoud daaronder inbegrepen) verricht; 
  • Van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.

De Opdrachtgever is gehouden Easy Services desverlangd tot garantieverlening in staat te stellen en zal Easy Services in verband hiermede desgevraagd onder meer computertijd, (kantoor)ruimte en communicatiefaciliteiten ter beschikking stellen.

Indien Easy Services zaken van derden aan de Opdrachtgever levert dan is zij jegens de Opdrachtgever tot niet meer gehouden dan waartoe de betreffende toeleveranciers jegens haar gehouden is.

10. VARIA

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal geen der partijen, voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van één jaar daarna, hetzij: 

· een arbeidsovereenkomst aangaan met één of meer werknemers anders dan door   tussenkomst van de andere partij, hetzij: 

· gebruik maken van de diensten van zodanige werknemers anders dan door    tussenkomst van de andere partij. In dit artikel 10.1 wordt onder “partijen” verstaan Opdrachtgevers en zijn dochter- of groepsmaatschappijen enerzijds en Easy Services anderzijds.

10.1a.   Indien één der partijen handelt in strijd met het bepaalde artikel 10.1 zal die partij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aan de andere partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren van € 100.000,–  per gebeurtenis en van € 1000,– voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zulks onverminderd het recht van de andere partij om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

De Opdrachtgever zal op verzoek van Easy Services aan Easy Services computertijd, (kantoor)ruimte en communicatiefaciliteiten ter beschikking stellen alsmede informatie verschaffen, zulks ter uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst.

De Opdrachtgever is gehouden om desgewenst één of meerdere werknemers aan te wijzen die voor Easy Services als contactpersoon zullen fungeren.

Het is de Opdrachtgever bekend dat medewerkers van Easy Services zonder uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de directie van Easy Services niet bevoegd zijn om Easy Services te binden, facturen te innen, of kwijtschelding te verlenen.

Easy Services behoudt zich het recht voor om voor het vervullen van haar verplichtingen derden in te schakelen.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Services uit een overeenkomst met Easy Services voortvloeiende rechten over te dragen aan derden.

11. RECHTEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE EN DOCUMENTATIE

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Easy Services aan de Opdrachtgever voor onbepaalde tijd het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ter beschikking gestelde Software en Documentatie te gebruiken. De Software dient te worden gebruikt zoals omschreven in de Documentatie.

Het in het vorige lid genoemde recht is beperkt tot het voor eigen gebruik aanwenden van de Software en Documentatie. Het overeengekomen aantal gebruikers van de Software mag niet worden overschreden. Indien de Opdrachtgever dat aantal om wat voor reden dan ook wenst te verhogen, dient hij dat vooraf schriftelijk aan Easy Services te melden in wel geval Easy Services gerechtigd is om de Opdrachtgever de met verhoging corresponderende aanvulling op de licentievergoeding in rekening te brengen. De aanvulling wordt berekend conform de op dat moment geldende tarieven.

Indien is overeengekomen dat de Software uitsluitend op één of meerdere specifiek aangeduide computers en/of op één of meer specifiek aangeduide locaties mag worden gebruikt dan is de Opdrachtgever – indien en zolang het gebruik van de Software op de specifiek aangeduide computers of locaties in verband met storingen, onderhoud, calamiteiten, vervanging of verhuizing, onwenselijk of onmogelijk is- gerechtigd om de Software op vervangende computers of locaties te gebruiken. In dat geval dient de Opdrachtgever Easy Services hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. In geen geval mag de Software dan gelijktijdig op meer dan het overeengekomen aantal computers of locaties worden gebruikt. Bovendien mag het overeengekomen aantal gebruikers niet worden overschreden.

De Opdrachtgever is gerechtigd om – uitsluitend indien dit voor back-updoeleinden gewenst is – één kopie van de Software en Documentatie te vervaardigen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het vervaardigen van meer kopieën. Op kopieën zijn deze voorwaarden van toepassing.

Op de (dragers) van de conform het voorafgaande lid gemaakte kopieën dienen door de Opdrachtgever alle namen, merken en tekens te worden aangebracht die door of namens Easy Services op de originele zijn vermeld.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Easy Services de Opdrachtgever uitsluitend de objectcode van de Software verschaffen. Indien is overeengekomen dat Easy Services de Opdrachtgever de source code van de Software zal verschaffen dan zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de source code.

De Opdrachtgever die niet de beschikking heeft over de source code is niet gerechtigd om de Software te vertalen, bewerken of anderszins te veranderen, noch om door middel van reverse engineering of anderszins (te trachten om) de source code van de Software te achterhalen.

Indien de Opdrachtgever voor het vervaardigen van interfaces tussen de Software en één of meerdere andere programma´s die geen inbreuk maken op de (auteurs)rechten van Easy Services, informatie nodig heeft die hij niet kan verkrijgen anders dan door het verrichten van één of meer in het vorige lid genoemde handelingen, dan zal hij zich tot Easy Services dienen te wenden met het verzoek om de betreffende informatie ter beschikking te stellen. Hieruit kan geen enkel recht van de Opdrachtgever noch enige verplichting van Easy Services tot het beschikbaar stellen van de betreffende informatie worden afgeleid.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Software en de Documentatie aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of op enigerlei andere wijze aan derden kenbaar te maken. De Opdrachtgever verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om de Software en de Documentatie geheim te houden.

12. ONTWIKKELING EN AANPASSING VAN SOFTWARE

Indien is overeengekomen dat Easy Services Software zal ontwikkelen of de Software zal aanpassen dan zal Easy Services de Software ontwikkelen en/of aanpassen in overeenstemming met het door beide partijen ondertekende document waarin de functionele en/of technische eisen zijn vervat. Op de aangepaste en ontwikkelde Software zijn deze voorwaarde van toepassing.

In de in het voorgaande lid bedoelde gevallen zal door middel van een door of namens de Opdrachtgever uit te voeren acceptatietest worden vastgesteld of Easy Services aan de door haar verstrekte opdracht heeft voldaan. Zulks is het geval indien uit de acceptatietest blijkt dat de Software in essentie in overeenstemming met de in het vorige lid genoemd eisen functioneert. Ter gelegenheid van het slagen van de acceptatietest zal de Opdrachtgever binnen drie dagen na het slagen van de acceptatietest een verklaring ondertekenen en aan Easy Services overhandigen waarin het slagen van de test wordt bevestigd.

Indien de Software naar het redelijke oordeel van Easy Services op niet-essentiële onderdelen van de in lid 1 genoemde eisen afwijkt dan zal dit niet tot gevolg hebben dat de acceptatietest niet is geslaagd. Dergelijke afwijkingen zullen in de verklaring worden vermeld die in het vorige lid is genoemd en Easy Services zal zich inspannen om die afwijkingen zo spoedig mogelijk te herstellen.

Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever schriftelijk aan Easy Services heeft medegedeeld dat: 

· de voortgang van de acceptatietest zodanig door afwijkingen van de in lid 1 genoemde eisen wordt belemmerd dat de test redelijkerwijs geen voortgang kan hebben;

· of de acceptatietest door afwijkingen van de in lid 1 genoemde eisen niet is geslaagd; zal Easy Services aanvangen met het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om de voortgang, respectievelijk het slagen van de acceptatietest te bewerkstelligen. Vervolgens zal de acceptatietest worden voortgezet dan wel opnieuw worden aangevangen waarna de regeling van dit artikel toepassing vindt totdat de acceptatietest is geslaagd.

Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk drie dagen na het verstrijken van de termijn die in de planning voor het uitvoeren van de acceptatietest is voorzien, een van de in het vorige lid bedoelde mededelingen heeft gedaan, noch de in lid 2 genoemde verklaring aan Easy Services heeft overhandigd geldt de acceptatietest als geslaagd en staat vast dat Easy Services aan de aan haar verstrekte opdracht heeft voldaan.

Indien deel-acceptatietests zijn overeengekomen dan geldt met betrekking tot die deel-acceptatietests dezelfde procedures als in de leden 2 tot en met 5 is vervat.

Indien niet is bepaald gedurende welke periode de (deel)acceptatietest(s) zal/zullen worden uitgevoerd dan zal/zullen de test(s) gedurende 14 dagen na ter beschikkingstelling van de (delen van de) Software worden uitgevoerd.

De in de leden 2 tot en met 7 vervatte procedure geldt ook indien Easy Services standaardsoftware aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld en is overeengekomen dat door de Opdrachtgever een acceptatietest dient te worden uitgevoerd.

13. VRIJWARING, INTELLECTUELE RECHTEN

Easy Services vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden terzake van inbreuken op octrooi-, auteurs- en/of merkrechten welke in verband staan met      (het gebruik van) de Software, mits de Opdrachtgever de Software overeenkomstig de Documentatie heeft gebruikt, Easy Services onmiddellijk schriftelijk van dergelijke aanspraken op de hoogte stelt, zich ten opzichte van de derde(n) beperkt tot een enkele verwijzing naar Easy Services desgewenst op eerste verzoek de leiding geeft over het voeren van verweer, zowel in als buiten rechte.

In geval van rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van de Software of enig deel ervan, inbreuk maakt op een recht als in lid 1 bedoeld, en als gevolg daarvan de Opdrachtgever het gebruik door of namens de rechthebbende wordt ontzegd, zal Easy Services voor haar rekening en te harer beoordeling:  hetzij voor de Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de Software of het betreffende deel ervan voort te zetten:  hetzij de Software of het betreffende deel ervan vervangen door programmatuur die geen inbreuk maakt als in lid 1 bedoeld;   hetzij de Software zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd;   hetzij de Software of het betreffende deel ervan terugnemen tegen vergoeding van een alsdan door Easy Services in redelijkheid vast te stellen percentage van de door de Opdrachtgever voor de Software betaalde prijs.

Wijziging en/of vervanging zal zo mogelijk niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever op substantiële wijze in de gebruiksmogelijkheden van de Software wordt beperkt.

Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de Software (of het deel ervan dat inbreuk maakt) door Easy Services is ontwikkeld of aangepast conform technische specificaties die door of namens de Opdrachtgevers zijn opgesteld.

14. DIENSTEN

De in dit artikel vervatte bepalingen gelden in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

14.1 Easy Services behoudt zich het recht voor om na overleg met de Opdrachtgever een met de uitvoering van de overeenkomst belaste medewerker van Easy Services te vervangen door een andere medewerker.

14.2 Indien één of meerdere medewerkers van Easy Services werkzaamheden ten kantore van de Opdrachtgever verrichten dan zal dit geschieden tijdens kantooruren. Voor overwerk gelden de door Easy Services jaarlijks vast te

  stellen toeslagen.

14.3 Sommige Diensten worden gefactureerd aan de hand van urenverantwoordingsformulieren. De Opdrachtgever verbindt zich om een hem door Easy Services aangeboden urenverantwoordingsformulier binnen zeven dagen na aanbieding te ondertekenen. Indien de Opdrachtgever bezwaar wenst te maken tegen de inhoud van een urenverantwoordingsformulier zal hij de bezwaren binnen zeven dagen na aanbieding schriftelijk aan Easy Services kenbaar dienen te maken. Indien de Opdrachtgever binnen zeven dagen na aanbieding noch het urenverantwoordingsformulier ondertekent, noch zij bezwaren kenbaar maakt wordt de inhoud van het urenverantwoordingsformulier geacht juist te zijn en is het voor de Opdrachtgever bindend.

14.4 De Opdrachtgever heeft gedurende twee weken na aanvang van de werkzaamheden door een nieuwe werknemer het recht om diens vervanging te eisen, indien de Opdrachtgever naar genoegen van Easy Services aantoont dat de nieuwe medewerker onvoldoende functioneert.

14.5 Indien de Opdrachtgever de werknemer langer ter beschikbaar wenst te hebben dan werd overeengekomen, dient hij dit minstens één maand voor de laatste werkdag van de werknemer schriftelijk kenbaar te maken aan Easy Services.  Easy Services zal dan trachten om het verzoek tot verlenging te honoreren, maar kan niet garanderen dat zulks het geval is.

15. ONTBINDING

15.1 Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, per aangetekende brief te ontbinden:

  • indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of haar bedrijfsactiviteiten om andere redenen beëindigt: 
  • indien de wederpartij in strijd handelt met het in deze overeenkomst bepaalde en, nadat zij deswege schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;  
  • indien de wederpartij in strijd met deze overeenkomst heeft gehandeld, terwijl nakoming niet alsnog, of herstel niet meer mogelijk is; 
  • indien de wederpartij herhaaldelijk toerekenbaar tekort is gekomen, of zodanig toerekenbaar tekort is gekomen dat voortzetting van de overeenkomst van de andere partij in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. 

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT   

16.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam en hogere rechters, tenzij Easy Services aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

16.2 De verhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlands recht.